Miten ympäristövastuullisuus näkyy projekteissamme?

Ympäristövastuullisuus – Osa II

 

Mitä ympäristövastuullisuus oikeastaan on – ja kuinka selvittää, tehdäänkö sen eteen oikeita asioita? Tässä blogisarjan toisessa osassa paneudumme siihen, kuinka yksittäisissä hankkeissa voidaan paremmin huomioida ympäristönäkökulma. Ensimmäisen blogin ympäristövastuullisuudesta laajempana ilmiönä löydät täältä.

Lähtökohtaisesti ydinliiketoimintaamme kuuluu ympäristönäkökulman huomioiminen – siitä osaamisesta asiakkaat meille maksavat. Ympäristövastuullisuuden edistäminen ja ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentäminen on sisäänrakennettuna kaikissa palveluissamme, ja sitä pyrimme projekteissa mahdollisimman kattavasti edistämään.

Miten tämä sitten käytännössä tapahtuu? Perustason toteuttamista on niiden lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten täyttäminen, joita kukin hanke edellyttää. Tämän perustason päälle – eli velvollisuuksien hoitamisen lisäksi – suunnittelijamme ja asiantuntijamme voivat antaa asiakkaille myös vähimmäisvaatimukset ylittäviä erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja ja materiaalivalintoja, joilla huomioidaan esimerkiksi ilmastonmuutos ja sen vaikutukset, sekä tekemällä energiatehokkuusselvityksiä ja etsimällä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen. Tuotteiden uusiokäyttö, kestävien tuotteiden edistäminen ja ympäristöselosteet ovat myös asioita, joita tarjoamme ja teemme asiakkaillemme.

Asiakastyön lisäksi kiinnitämme huomiota myös omaan vastuullisuustyöhömme niin ympäristöllisestä, sosiaalisesta kuin hallinnollisestakin näkökulmasta. Haluamme kehittää ja selkeyttää omia käytänteitämme ennen projekteja, projektien aikana kuin niiden jälkeen.

 

Näin ympäristövastuullisuus näkyy konkreettisina tekoina omassa toiminnassamme:

  • Luontopuolella ympäristövastuullisuuden huomioiminen näkyy erityisesti luontoarvojen huomioimisena projekteissa. Raportoimme ja annamme suosituksia koskien myös sellaisia lajeja tai luontotyyppejä, joiden suojelemiseksi ei ole lakivelvoitteista perustetta, mutta jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta merkittävässä roolissa. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että kaikki arvokkaat luontokohteet tulee huomioitua hankkeissa. Tuemme asiakkaita myös luonnon monimuotoisuutta edistävien ratkaisuiden suunnittelussa.
  • Tarjoamme ratkaisuja luontoarvojen esiintyvyyden selvittämiseksi myös sellaisissa tilanteissa, joita asiakas ei ole osannut ottaa huomioon tarjouspyynnössään. Lisäksi tarjoamme myös palveluita, joilla luonnossa tapahtuvia muutoksia voidaan seurata hankkeen edetessä. Näitä kutsutaan seurantatutkimuksiksi. Tällaisilla palveluilla pyritään huomaamaan hyvissä ajoin hankkeen vaikutukset luontoon, jolloin vaikutusten voimakkuus on vielä korjattavissa.
  • YVA- ja ympäristölupahankkeissa tuemme asiakkaita löytämään kestäviä ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, jotka ovat lainsäädännön tai BAT-vaatimusten minimitason ylittäviä.
  • Suunnittelutyössä ympäristövastuullisuuden huomioiminen näkyy suunnitteluratkaisujen tekemisessä ja eri vaihtoehtojen tarjoamisessa asiakkaalle. Esimerkiksi maanrakennuskohteissa otetaan huomioon läheltä mahdollisesti löytyvät uusiomateriaalit, jolloin säästetään neitseellisiä luonnonvaroja, ja korvataan ne käyttökohteen mukaan esimerkiksi betonimurskeella tai erilaisilla tuhkilla. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana kehittämässä uusia jätemateriaalien hyötykäyttömahdollisuuksia. Myös hulevesisuunnitelmissa otetaan huomioon mahdollisimman ympäristöystävälliset ratkaisut hulevesien viivyttämiselle ja käsittelylle.
  • Tarjoamme myös konkreettista vastuullisuustavoitteiden asettamisen, raportoinnin ja mittaamisen tukea sisaryrityksemme Safetyneerin kautta. ESG-tavoitteet voivat kattaa sekä ympäristöön (Environment), sosiaalisiin velvoitteisiin (Social) ja hallintotapaan sekä tiedonhallintaan (Governance) liittyviä mittareita. Laadimme asiakkaalle selvityksen vastuullisuuden nykytilasta ja suunnitelman tulevasta tavoitetasosta. Autamme myös johtamisjärjestelmien kehittämisessä ja raportoinnissa.

 

Resursoimme hankkeiden aihealueen kannalta keskeisiä asiantuntijoita mukaan. Asiakkaan ei siis tarvitse itse miettiä, vaatiiko projekti vesiluonnon, uusiomaarakentamisen tai ympäristölainsäädännön alan asiantuntijaa. Ehdotukset sisältyvät aina jo projektisuunnitelmaan tai osaajat kytketään mukaan projektiin heti, kun uusi tarve ilmenee.

Tulevaisuudessa vaatimukset tiukentuvat – ja se on hyvä asia

Ympäristövastuullisuuden merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Samoin on käynyt sitä myötä vaatimustason – mikä on välttämätöntä, mikäli tavoitteena on säilyttää maapallo elinkelpoisena. Toisaalta ympäristöön liittyvät teemat tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Oikean kumppanin löytäminen tällaisten hankkeiden ja projektien suunnitteluun on tärkeää, ja siihen rooliin voimme lämpimästi suositella itseämme.

 

Pysy vastuullisuustyössä keula-aallolla, ja käy tutustumassa tarjoamiimme palveluihin ympäristökonsultoinnin ja ympäristösuunittelun aloilta sekä tutustu Safetyneerin palvelutarjontaan!

Ajankohtaista

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa