Luontoselvitykset turvaavat luonnon monimuotoisuutta

Oikea-aikainen luontoselvitys edesauttaa hankkeen toteutumista aikataulussa

Kirjoittaja Mikko Saviranta

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja luontoarvojen huomioiminen on erottamaton osa nykyaikaista päätöksentekoa, suunnittelua ja toteutusta. Muuttuva ilmasto, lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen sekä elinympäristöjen pirstoutuminen ovat vain yksiä esimerkkejä nopeasti muuttuvasta toimintaympäristöstä, jossa ajankohtainen ja asiantunteva tieto on keskeisessä roolissa hankkeen toteutumisessa.

Oikeaan ajankohtaan toteutetuilla asiantuntevilla luontoselvityksillä on merkittävä rooli suunnitelmien ja hankkeiden onnistumiselle. Tasokkaat luontoselvitykset helpottavat asiakasta suunnittelemaan toimintaansa, jotta luontoon kohdistuvat vaikutukset voidaan huomioida mahdollisimman hyvin suunnitteluvaiheesta aina toiminnan lopettamiseen. Näin samalla voidaan minimoida toiminnan ympäristövaikutukset ja samalla huomioidaan niin luonnon monimuotoisuus kuin elinympäristöjen säilyminen.

Luontoselvitykset etenevät luonnon ehdoilla

Jotta luontoselvitysten avulla saatu tieto olisi mahdollisimman luotettavaa, tulee selvitykset toteuttaa tiettyihin vuodenaikoihin kulloinkin tarkasteltavan lajin osalta. Esimerkiksi luontodirektiivin liitteen IV (a) -lajeista saukon havainnointi onnistuu parhaiten kevättalvella, jolloin saukon oleskelun alueella paljastaa lumeen muodostuneet jäljet. Lumien sulaessa, kevättulvan aikaan, viitasammakon todentaminen alueella onnistuu kuuntelemalla lajin soidinääntelyä vesistöjen äärellä.

Viitasammakon soidin osuu lumien sulamisaikaan.

Linnuston osalta havainnointia voidaan toteuttaa niin kevät- kuin syysmuuton aikaan, mutta pesimälinnuston osalta paras ajankohta sijoittuu alkukesään, jolloin auringonnousun aikaan lintujen lauluaktiivisuus on korkeimmillaan. Poikkeuksen tästä tekevät muutamat lajit, joiden oikea kartoitusaika on keväthankien aikaan. Näitä ovat mm. maakotka, metso ja pöllöt.

Keväällä aletaan inventoimaan myös direktiivihyönteisistä sukeltajakuoriaisia, isolampisukeltajaa ja jättisukeltajaa, joita voidaan kartoittaa joko haavimalla tai pyydysten avulla. Keskikesällä taas kasvillisuus- ja luontotyyppien inventointi sekä suojeltujen sudenkorentojen havainnointi onnistuu parhaiten.

Luontoselvitykset voivat sääolosuhteiden salliessa jatkua pitkällekin syksyyn. Esimerkiksi muita Suomessa tavattavia lepakkolajeja paremmin kylmää sietävää pohjanlepakkoa voidaan havaita vielä kuulakkoina syys öinä. Myös luontotyyppien kartoittaminen onnistuu monissa tapauksissa lumen tuloon saakka.

Koska luontoselvitysten ja -arviointien toteuttaminen elää vuodenkierron mukaan, on huolellinen ja ajoissa toteutettu valmistautuminen oleellista hankkeen tai suunnitelman onnistumisen kannalta. Näin ollen luontoselvitysten tilaaminen on suositeltavaa tehdä hyvissä ajoin talvella tai jo edeltävän vuoden aikana. Mikäli selvityksiä ei päästä toteuttamaan oikea-aikaisesti, on luotettavien tulosten saaminen lajista riippuen monesti erittäin työlästä, ellei jopa mahdotonta.

Luontoselvitykset vaativat asiaan perehtyneisyyttä

Nykyaikaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa selvitettävät lajiryhmät, menetelmät, kriteerit ja käytännöt muuttuvat nopeasti. Envineerillä luontoselvityksistä vastaavat asiantuntijat toteuttavat selvitykset luotettavasti, tasokkaasti ja viimeisimpiä käytäntöjä sekä linjauksia noudattaen, jotka palvelevat niin asiakasta kuin suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

 

Palveluvalikoimaamme kuuluvat mm:

  • Tarkat ja kohdennetut kasvillisuuskartoitukset
  • Inventoinnit perustuen lainsäädäntöön (metsälaki, vesilaki ja luonnonsuojelulaki)
  • Arvokohdeinventoinnit perustuen Suomen luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusluokituksiin.
  • Uhanalaislajien inventointi
  • Perinnebiotooppikartoitukset
  • Vieraslajien kartoitukset ja hävittämissuunnitelmat
 • Lajikohtaiset selvitykset
  • Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajit, ml. saukko, liito-orava, viitasammakko, lepakot, sudenkorennot, sukeltajakuoriaiset.
  • YVA-menettelyt
  • Natura-arvioinnit
  • Kaavahankkeiden vaikutusarvioinnit
  • Vesitaloushankkeiden vaikutusarvioinnit

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Tuomas Väyrynen
+358 40 7262 798
tuomas.vayrynen@envineer.fi

Lue seuraavaksi

GoldSim-vesistömallinnuksen avulla suunnitellaan kestävää ja tehokasta toimintaa

Riskinarvioinnit osana jätemateriaalien hyödyntämistä ja kiertotalouden edistämistä

Pilaantuneen maaperän kunnostustarve arvioidaan kohdekohtaisella riskinarvioinnilla