Tuulivoimahankkeissa kaavoitus ja YVA kulkevat käsi kädessä

Tuulivoima on kasvattanut Suomen uusiutuvan energiatuotannon määrää merkittävästi viime vuosina. Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedotteen mukaan pelkästään vuonna 2022 tuulivoimaloita rakennettiin kaikkiaan 437 kappaletta. Vuoden 2022 lopulla Suomeen oli rakennettu yhteensä lähes 1400 tuulivoimalaa. Rakennustahti näkyy myös meidän työpöydillämme tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointien ja kaavoituksen myötä.

 

Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointien keskiössä ovat ihmiset

Kerroimme ympäristövaikutusten arvioinneista aiemmassa blogissamme, mutta kuinka tuulivoimapuiston YVA eroaa muista hankkeista?

Tuulivoimahankkeissa ympäristövaikutukset tulee ymmärtää laaja-alaisesti. Ympäristövaikutuksissa huomioidaan tuulivoimalan koko elinkaari aina rakentamisvaiheesta tuotantovaiheeseen ja lopulta voimalan purkamiseen. Mitä suurempi projekti, sitä enemmän on erilaisia selvityksiä tehtävänä. Ja koska tuulivoimaloiden vaikutusalueet ovat suuria, mukana on usein paljon osallisia, joiden elämään tuulivoimahanke jollain tapaa vaikuttaa.

Vaikka tuulivoimaloita rakennetaan yhä enemmän eri puolille Suomea, on niihin suhtautuminen vaihtelevaa. Tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointien keskiössä ovatkin erityisesti sosiaalisten, eli ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnit. On väistämätöntä, että tuulivoimaloiden rakentaminen muuttaa maisemaa. Siksi on tärkeää huomioida voimaloiden etäisyys asutukseen, sekä tarkastella, millaisia melu-, välke-, ja maisemahaittoja tuulivoimaloista syntyy. Riittävä etäisyys asutukseen takaa sen, että edellä mainittuja haittoja saadaan ehkäistyä.

Koska tuulivoimaloilla on niin suuri vaikutus lähialueiden ihmisiin, on riittävä sidosryhmien osallistaminen ja tiedotus erittäin tärkeää hankkeen menestymisen kannalta. Jo alussa on hyvä pitää huolta, että lähialueiden asukkaat saavat tietoa suunnitteilla olevasta hankkeesta. Rehellinen ja avoin tiedottaminen, sekä mahdollisuus vaikuttaa hankkeeseen lisäävät todennäköisemmin tuulivoimahankkeen sosiaalista hyväksyntää.

Luontoselvitykset osana ympäristövaikutusten arviointia

Kuten monissa muissakin hankkeissa, on tuulivoimaloidenkin osalta tehtävä erilaisia luontoselvityksiä. Luontoselvityksiä suunniteltaessa on hyvä huomioida, että esimerkiksi lumijälkilaskennat ja muuttolintuaika ovat vuodenaikoihin sidottuja. Siksi myös tuulivoimaloiden ympäristövaikutusten arviointien osalta oikea-aikaisuus, sekä varhainen liikkeelle lähtö ovat oleellisia tekijöitä, jotta projekti ei veny turhaan.

Tuulivoimahanke edellyttää kaavan laatimista

Yleensä vaadittavan ympäristövaikutusten arvioinnin lisäksi tuulivoimahankkeen toteutuminen edellyttää pääasiassa aina osayleiskaavan laatimista. YVA ja kaavoitus laaditaan yleensä samanaikaisesti ja kummallakin prosessilla on vaikutusta toiseen, mutta kun ympäristövaikutusten arviointimenettely loppuu, kaavoitus jatkuu vielä kaavaehdotusvaiheeseen. Tuulivoimahankkeen toteutuminen edellyttää rakennuspaikan määrittämisen kaavassa, joka hyvin usein on suoraan tuulivoimarakentamista ohjaava MRL 77 a§ mukainen yleiskaava.

Siinä missä YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutuksia, kaavassa vaikutuksien pohjalta eri näkökulmia yhteensovittaen määritetään miten ja mihin voimalat sijoitetaan. Molempiin prosesseihin liittyy oleellisesti myös erilaisia erillisselvityksiä, jotka tahdittavat projektin etenemistä ja vaikuttavat sen aikatauluun. Erillisselvityksenä voi olla esimerkiksi Natura-arviointi, jonka tekeminen on perusteltua, mikäli tuulivoima-aluetta suunnitellaan Natura-alueen läheisyyteen.

Kaavoitus ja YVA molemmat edellyttävät yhteistyötä viranomaisten, kuten esimerkiksi kunnan, ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa. Vastuu kaavoituksesta on kunnalla, kun taas YVA-prosessin valvovana viranomaisena toimii paikallinen ELY-keskus. YVA:n ja kaavoituksen yhdistäminen selkeyttää ja jouhevoittaa projektia sidosryhmien kannalta, sillä kaikki dokumentit voidaan asettaa nähtäville kerralla, eikä kuulemistilaisuuksia molemmista tarvitse järjestää erikseen.

Miten kaavoitusprojekti sitten etenee tuulivoimahankkeissa YVA:n rinnalla?

  1. Projektin käynnistyessä laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa esitetään hankkeen perustiedot, kaavan tavoitteet, sekä suunnitelma osallisten mahdollisuuksista osallistua kaavan valmisteluun. Lisäksi kuvataan suunnitelma kaavan vaikutusten arvioinnista.
  2. Seuraavaksi laaditaan kaavaluonnos. Kaavaluonnoksen valmisteluvaiheessa muodostuvat kaavaratkaisun periaatteet ja mahdolliset vaihtoehdot maankäytön toteutuksesta. Kaavaluonnoskartan ohessa kulkee kaavaselostus, jossa on arvioitu kaavan vaikutuksia.
  3. Kolmannessa vaiheessa laaditaan kaavaehdotus kaavaluonnoksesta saatujen viranomaislausuntojen ja osallisten palautteen perusteella. Ehdotusvaiheessa kaava-aineisto ottaa viimeistellyn muotonsa. Kaavaehdotus sisältää kaavaselostuksen ja kaavakartan, jotka perustuvat tehtyihin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin.
  4. Mikäli kaavaehdotuksesta ei sen nähtävilläoloaikana jätetä muistutuksia, etenee kaava hyväksymiskäsittelyyn. Kaavan hyväksymispäätöksen ja virallisen valitusajan jälkeen kaava tulee voimaan ja hankekehittäjä voi siirtyä toteutussuunnitteluun. Valmistuneen osayleiskaavan perusteella voimaloille voidaan myöntää rakennusluvat.

Kaavoituksen alun osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-ohjelma ja etenevät samalla tahdilla. Molempien aineistot valmistellaan ja asetetaan nähtäville yhtäaikaisesti, jolloin niistä on mahdollista antaa mielipiteitä ja lausuntoja. OAS ja YVA-ohjelma myös esitellään yhteisessä yleisötilaisuudessa. Kaavan luonnosvaihe ja YVA-selostusvaihe linkittyvät myös vastaavanlaisesti toisiinsa ja nähtävilläolo ja yleisötilaisuudet järjestetään yhtäaikaisesti. Kun ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, jatkuu kaavoitus vielä kaavaehdotusvaiheeseen ja kaavan hyväksymiskäsittelyyn.

Mikä on uusiutuvan energian tulevaisuus?

Tällä hetkellä yleistyvät vauhdilla erilaiset hybridihankkeet, joissa suunnitellaan samalle alueelle sekä tuulivoimaloita että aurinkovoimaloita. Teollisen mittaluokan uusiutuvan energian hankkeet ovat Suomessa melko uusi aluevaltaus ja esimerkiksi aurinkovoimaloiden osalta ympäristöministeriö vasta laatii ohjeistusta. Kuitenkin niin viranomais- kuin yrityspuolellakin hybridiratkaisuille on paljon kiinnostusta, joten varmasti tulevaisuudessa tulemme näkemään enenevissä määrin myös hankkeita, joissa tuulivoiman tuotantoon yhdistetään aurinkovoimaa tai esimerkiksi energian varastointia ja vedyntuotantoa!

Me envineeriläiset luotsaamme asiakkaitamme eteenpäin tuulivoimahankkeiden vaatimalla kaavoitus- ja YVA-osaamisella. Onko aihe teille ajankohtainen? Ota yhteyttä, niin käynnistetään suunnittelu!

 

Sinua voisi kiinnostaa myös:
Ympäristövaikutusten arviointi – mitä, miksi, miten?

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa