Uusi asetus voimaan - päästöasetukset uusiksi

PINO-asetusta rukattiin PIPO-asetukseksi vuonna 2013 ja vuoden 2018 ensimmäisenä päivänä sen korvasi ns. MCP-asetus (1065/2017).

Yksi muutoksista on, että asetusta sovelletaan myös alle 5 megawatin yksiköihin, jotka aikaisemmin olivat PIPO-asetuksen ulkopuolella. Kattilat joiden polttoaineteho on vähintään 1 megawatti, mutta alle 50 megawattia tulkitaan jatkossa keskisuuriksi energiantuotantoyksiköiksi. Lisäksi MCP-asetuksen voimaantulo vaikuttaa mm. laitoksen rekisteröintiin, öljyjen varastointimääräyksiin, savukaasujen tarkkailuvelvoitteisiin ja päästöraja-arvoihin.

Asetuksessa säädetään myös muista ympäristönsuojeluvaatimuksista, kuten energiantuotantoyksikön savupiipun korkeudesta, meluntorjunnasta, jätevesien käsittelystä ja johtamisesta, polttoaineiden käsittelystä ja varastoinnista, jätehuollosta, sekä toiminnan tarkkailusta.

MCP-direktiivin sääntely
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2193 tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta, jäljempänä MCP -direktiivi, annettiin 25 päivänä marraskuuta 2015. MCP-direktiivissä asetetaan päästöraja-arvot vähintään 1 megawatin mutta alle 50 megawatin polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöille. Päästöraja-arvoilla pyritään vähentämään tähän kokoluokkaan kuuluvien poltto-laitosten ilmaan joutuvien päästöjen aiheuttamia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Päästömittaukset sujuvoituvat
Uusi asetus edellyttää pääsääntöisesti tiheämmin tehtäviä määräaikaismittauksia, mutta mahdollistaa harvemmat mittaustiheydet vähän käyville polttolaitoksille. Jatkossa akkreditointi vaaditaan vain yli viiden megawatin kattiloiden päästömittaajilta.

Mittaukset tehdään vain yhdellä kuormituksella, jaksolla joka vastaa tavanomaisia käyttöolosuhteita. Käytännössä mittausten ajoittaminen ja suunnittelu helpottuvat, kun niitä ei tarvitse tehdä pakkasjaksojen aikaan.

Määräaikaismittauksia sujuvoittavat myös rikkidioksidirajan poistuminen puumassaa polttavilta kattiloilta sekä hiukkaspäästörajan poistuminen kevytöljykattiloilta. Uutena vaatimuksena tulee hiilimonoksidin mittaus, jos yksikössä ei ole jatkuvatoimista CO-mittausta.

Pitkät siirtymäajat päästöraja-arvoihin
Päästörajat astuvat voimaan uusille kattiloille heti, olemassa oleville 5 – 50 MW:n yksiköille vuoden 2025 alusta ja pienemmille yksiköille vuoden 2030 alusta. Siirtymäaikana noudatetaan kumottua PIPO-asetusta vastaavia päästörajoja.

Raja-arvot tiukentuvat mm. isompien KPA-kattiloiden hiukkaspäästöjen ja kevyen öljyn polton NO2- päästöjen osalta. Lisäksi kattiloiden kokoluokittelu yhdenmukaistuu, kun aikaisemmin eri polttoaineilla oli omat kokojaottelunsa.

Edellä siis ensivaikutelmat uudesta asetuksesta. Alkutalvi näyttää miten säännöksiä tulkitaan ja käytännöt muodostuvat.

 

Ole mittaus- ja lupa-asioista yhteydessä,

Janne Nuutinen
050 0934 161
janne.nuutinen@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa