Ympäristöriskianalyysi tunnistaa, ennakoi ja ennaltaehkäisee kemikaalien riskit

Ympäristöriskien arviointi osana vaarallisten kemikaalien käyttöä teollisuudessa

Kirjoittaja Teija Käpynen

Vaarallisten kemikaalien käytön aiheuttamien ympäristö- ja terveysriskien hallitseminen lähtee liikkeelle riskien tunnistamisesta omassa toiminnassa. Tunnistatko kemikaalin käyttöön, varastointiin ja valmistukseen liittyvät riskit, jotka uhkaavat yrityksesi toimintaa niin ympäristön kuin terveyden kannalta? Kemikaalilainsäädäntö olettaa, että tunnet.

Kemikaalilainsäädännön velvoitteet

Kemikaalilainsäädännön yhtenä päätavoitteena on ehkäistä kemikaalien ympäristöhaittoja jo ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia. Kemikaalilainsäädännön periaatteena on, että kemikaaleja käyttävien yritysten on huolehdittava siitä, että ne selvittävät omaan toimintaansa liittyvät velvoitteet ja noudattavat niitä. Lainsäädäntö perustuu siihen, että yritykset vastaavat käyttämiensä kemikaalien turvallisuudesta kyseisessä käytössä. Lähtökohtana on tuntea omaan toimintaan liittyvät kemikaalit, niiden ominaisuudet ja käyttötarkoitukset sekä turvallisen käytön edellytykset. Ympäristö- ja terveysriskien arvioimiseksi kemikaalien osalta on siis tunnistettava:

1) Päästö eli kemikaalien ominaisuudet ja käyttäytyminen

 • aineen tunnistetiedot (esim. CAS=Chemical Abstract Service number)
 • kemikaalien toksisuus (onko vaikutukset tiedossa vai tuntemattomat?)
 • hajoavuus
 • kulkeutuvuus
 • kertyvyys
 • biologinen saatavuus

2) Kulkeutumisreitti- ja mekanismi

 • altistumisreitti- ja mekanismi
 • suorat vaikutukset
 • epäsuorat vaikutukset
 • lyhyen ja pitkän aikavälin tarkastelu

3) Altistujat eli kohde

 • altistumistilanteet
 • Ihminen, eliö
 • ekosysteemi (esim. pohjavesi)
 • altistuksen suuruus, kesto, tiheys

4) Riskien luonnehtiminen

 • suuruus, kesto, laajuus
 • luonne
 • epävarmuus

Kemikaalien valmistusta, käyttöä, käyttöolosuhteita ja käytöstä poistamista ohjataan useilla eri laki- ja asetussäädöksillä. Vaarallisten kemikaalien teollista käyttöä säädellään esimerkiksi lailla vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), valtioneuvoston asetuksella vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012) ja Valtioneuvoston asetuksella vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). Näiden lisäksi on paljon muita toimintaan liittyviä lakeja- ja asetuksia. Koska kemikaaleihin liittyvä lainsäädäntöä on paljon, on kemikaalien valvonnassa useita eri viranomaistahoja mukana (esim. Tukes, ELY-keskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomainen, työsuojeluviranomainen…). Muuttuvan lainsäädännön noudattaminen vaatii paljon perehtymistä ja jatkuvaa seuraamista.

Ympäristöriskianalyysi on monipuolinen työkalu

Toiminnanharjoittajan tulee esittää kemikaalilupahakemuksessa tai -ilmoituksessa sekä ympäristölupahakemuksessa arvionsa toimintansa onnettomuus- ja poikkeustilanteista, niiden seurauksista sekä niihin varautumisesta. Riskianalyysin tarkoitus on ymmärtää riskin luonne ja sen ominaisuudet sekä tarvittaessa määrittää hyväksyttävä riskitaso. Analyysiin sisältyy mm. tunnistettujen vaaraa aiheuttavien tapahtumien ja niiden todennäköisyyksien määrittäminen. Hyvä ja laadukas ympäristöriskianalyysi vaatii selkeän tavoitteen määrittelyn, kohteen rajauksen, oikean menetelmän valinnan kohteen ja tavoitteiden mukaisesti, kattavat ja ajantasaiset lähtötiedot, pätevän ja kokeneen arviointitiimin, riittävät resurssit sekä selkeän ja johdonmukaisen dokumentoinnin.

On muistettava, että riskianalyysit ovat aina osa yrityksen riskien hallintaa eli se on työkalu, jota voidaan hyödyntää monessa tilanteessa. Analyysin pohjalta voidaan tehdä esimerkiksi kattava ennaltavarautumissuunnitelma, josta selviää miten voidaan etukäteen estää tunnistettujen riskien toteutuminen.

Älä jää ympäristöasioissa yksin

Me Envineerillä autamme asiakkaitamme tunnistamaan eli löytämään, havaitsemaan ja kuvaamaan kemikaalien käyttöön, varastointiin ja valmistukseen liittyvät riskit, jotka voivat uhata asiakkaidemme turvallista toimintaa sekä ympäristön että terveyden kannalta. Helposti ymmärrettävän ja asiakkaan tarpeita palvelevan ympäristöriskianalyysin perusteella asiakkaamme saavat hyvän kokonaiskuvan toimintansa riskeistä ja varautumistarpeesta. Ennaltavarautumissuunnitelman yhteydessä mietimme asiakkaillemme soveltuvat toimintatavat, miten edetään onnettomuus- ja poikkeustilanteissa esimerkiksi vaarallisten kemikaalien vuotovahingoissa, tai miten mahdolliset ympäristölle vaaralliset sammutusjätevedet saadaan otettua talteen kiinteistöllä. Samalla tunnistetaan millaisiin toimenpiteisiin on onnettomuuksien sattuessa ryhdyttävä ja millaista koulutusta esim. henkilökunta tarvitsee kemikaalien osalta.

 

Tarvitsetko apua kemikaalien riskinarvioinnissa? Ota yhteyttä

Teija Käpynen
040 714 8253
teija.kapynen@envineer.fi

Lue seuraavaksi

Riskinarvioinnit osana jätemateriaalien hyödyntämistä ja kiertotalouden edistämistä

Pilaantuneen maaperän kunnostustarve arvioidaan kohdekohtaisella riskinarvioinnilla

GoldSim-vesistömallinnuksen avulla suunnitellaan kestävää ja tehokasta toimintaa