Ympäristövaikutusten arviointi – mitä, miksi, miten?

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on lakisääteinen prosessi, jonka avulla tunnistetaan erilaisten hankkeiden vaikutuksia ympäristöön. Ympäristövaikutusten arviointi voi tulla tehtäväksi uutta hanketta suunniteltaessa tai olemassa olevaa toimintaa muutettaessa, jos suunnitellusta hankkeesta voi todennäköisesti aiheutua merkittäviä vaikutuksia ympäristölle.

Ympäristövaikutusten arviointi pähkinänkuoressa

Kaivostoiminta, kiertotalous, kemianteollisuus, metalliteollisuus, liikenne, teollisuus, tuulivoima… Tässä muutamia esimerkkejä siitä, millaisten toimialojen tai hankkeiden yhteydessä yleensä tulee tehdä ympäristövaikutusten arviointimenettely. Kyseessä on lakiin perustuva menettely, jota ohjaavat Suomessa YVA-laki ja -asetus. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on arvioida, millaisia vaikutuksia hanke saattaa aiheuttaa esimerkiksi vaikutusalueen vesistöille, luonnonympäristölle tai ihmisille.

Hankkeiden ympäristövaikutukset tulee kartoittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta vaikutukset ja niiden vähentäminen osataan ottaa hankkeen suunnitteluvaiheessa huomioon.

Näin viedään YVA-menettelyä onnistuneesti eteenpäin

YVA-menettelyn etenemisessä on aikataululla sekä prosessin ja yhteistyön sujuvuudella suuri merkitys. Meillä Envineerillä on monialaisia asiantuntijoita ja pitkän ajan kokemus erilaisista hankkeista. Siksi osaamme ottaa huomioon erilaiset tarpeet, jotta projektia saadaan eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Meidän tehtävämme on selvittää ja tutkia hankkeesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia sekä auttaa asiakastamme vähentämään tai välttämään niitä. Lisäksi tehtävänämme on osallistaa sidosryhmiä mukaan arviointiin ja laatia tarvittavat asiakirjat ja raportit, joita menettely vaatii ja jotka hyödyttävät hankkeen suunnittelua.

Muistathan, että mitä varhaisemmassa vaiheessa lähdetään liikkeelle – sen parempi. Ympäristövaikutusten arviointimenettely vie aikaa vähintään vuoden, usein pidempäänkin. On myös hyvä huomioida, että esimerkiksi luontoselvitykset voidaan tehdä vain tiettyyn aikaan vuodessa. Eivätkä vuodet ole veljeksiä keskenään, mikä hankkeen kannalta tarkoittaa sitä, että yksi maastokausi ei välttämättä riitä arviointien tekemiseen. Kohdentaminen juuri kyseisen hankkeen kannalta merkittäviin vaikutuksiin on tärkeää ottaa huomioon, sillä myös lainsäädäntö tätä edellyttää.

Näin menettely etenee:

  1. YVA-menettelyn ohjelmavaiheessa laadimme suunnitelman siitä, miten hankkeen ympäristövaikutuksia tullaan menettelyn aikana arvioimaan. Kuvaamme laadittavassa YVA-ohjelmassa arvioitavan hankkeen ja sen vaihtoehdot, ympäristön nykytilan ja suunnitelman hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmassa kuvataan myös se, miten sidosryhmien osallistaminen on suunniteltu. Sidosryhmien osallistaminen on olennainen osa menettelyä.
  2. YVA-ohjelman kuuluttamisen, nähtävillä olon ja lausuntojen sekä mielipiteiden jälkeen yhteysviranomainen eli ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta ja siitä, mitä arvioinnissa tulee ottaa huomioon.
  3. Laadimme YVA-selostuksen eli toiselta nimeltään arviointiselostuksen.
  4. Mahdollisesti vaikutusten arvioinnin aikana voi tulla erillisselvityksiä tehtäväksi riippuen hankkeesta, sen vaikutuksista ja käytettävissä olevista tiedoista. Erillisselvityksiä voivat olla esimerkiksi luontoselvitykset, pöly- ja melumallinnukset, maisemasovitteet tai vesistömallinnukset.
  5. YVA-selostus kuulutetaan vastaavasti kuin YVA-ohjelma. Tämän jälkeen yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmän.
  6. YVA-lain mukaan YVA-selostus, siitä annetut mielipiteet ja lausunnot sekä perusteltu päätelmä tulee huomioida kaikissa hankkeen edellyttämissä lupamenettelyissä ja perusteltu päätelmä tulee sisällyttää lupaan. Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupaa ratkaistaessa.

Mitä ajankohtaista YVA-horisontissa?

Uusiutuva energia on pop! Aurinko- ja etenkin tuulivoimapuistoja suunnitellaan kovaa vauhtia ympäri Suomen. Myös tällaisten hankkeiden osalta on hyvä olla YVA-asioissa ajoissa liikenteessä!

Ei siis muuta kuin tuulta purjeisiin – ja YVA-menettelyä päin!

Lue lisää ympäristövaikutusten arvioinneista

Lue seuraavaksi

Hycamite TCD Technologies valitsi Envineer Oy:n vedyntuotantolaitoksen ympäristökonsultiksi

Kirkkolehdon kosteikko sai kunniamaininnan Paras luontoteko -kilpailussa

Luontokartoituskausi aluillaan – ilmastonmuutos tuo mukanaan haasteita

Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalla ympäristövalvonta on olennainen osa rakennushanketta