Ympäristövaikutusten arvioinnit ja Natura-arvioinnit

Selvitämme toiminnan ympäristövaikutukset perusteellisesti. Selkeiden raporttien avulla eri sidosryhmät ymmärtävät helpommin miten hanke tulee vaikuttamaan heihin ja ympäristöön.

Kattavat ympäristövaikutusten arvioinnit ja Natura-selvitykset

Autamme organisaatiotasi vähentämään tai kokonaan välttämään suunnitelmissa olevan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset. Tutkimme kaikki mahdolliset ja olennaiset hankkeesta aiheutuvat vaikutukset, joita hankkeella saattaa olla ympäristöön ja ihmisiin. Näiden pohjalta laadimme useita erilaisia suosituksia ja toteutussuunnitelmia, joiden avulla hanke voidaan kestävästi toteuttaa.

Ympäristövaikutusten arvioinneissa

  • Selvitämme alueen nykyiset luontoarvot luontokartoitusten avulla
  • Tutkimme hankkeen vaikutukset luontoarvoihin, linnustoon, kasvistoon, luontotyyppeihin, kalastoon ja pohjaeläimistöön
  • Arvioimme kuinka hanke vaikuttaa naapurustoihin ja virkistysalueisiin esimerkiksi pöly- ja melumallinnusten avulla
  • Laadimme kattavat ja selkeät raportit, jotka auttavat sekä viranomaisia että hankkeen sidosryhmiä hahmottamaan hankkeen vaikutukset

 

Natura-arvioinneilla suojellaan tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja

Natura 2000 -verkosto suojelee Euroopan tärkeitä luontokohteita ja pyrkii pitämään huolen luonnon monimuotoisuudesta. Natura-arviointien avulla selvitämme, ettei hankkeen toiminnasta synny haitallisia vaikutuksia lähellä sijaitsevan Natura-alueen luontoarvoille ja suojeluprosessille.

YVA ja Natura-selvitykset kannattaa aloittaa ajoissa

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) kestää yleensä noin vuoden. Kaikista joutuisammin YVA-hanke etenee, kun se aloitetaan syksyllä tai talvella. Näin maasto- ja luontokartoitukset saadaan ajoitettua kerralla keväälle ja kesälle, ja kaikki tarvittava tieto on kerralla käytettävissä suunnitelmia varten. YVA-hanke on kuitenkin tarpeen tullen mahdollista aloittaa mihin vuodenaikaan tahansa.

Selkeät ja kattavat raportit

Yksi ympäristövaikutusten arvioinnin tärkeimpiä tehtäviä on tiedottaa henkilöitä, joiden elämään hanke voi vaikuttaa. Teemme helposti ymmärrettävät ja kattavat raportit, joiden avulla kommunikointi ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa helpottuu. Lopuksi yhdistämme niin viranomaisten kuin siviilien kannanotot loppupäätelmään, jossa kerrotaan kuinka hanketta kannattaa jatkaa eteenpäin.

Näin YVA-menettely etenee

1

Hankkeen ohjelmavaiheessa laadimme suunnitelman siitä, miten ympäristövaikutuksia tullaan menettelyn aikana arvioimaan. Kuvaamme hankkeen nykytilan, vaihtoehdot ja hoidamme sidosryhmien osallistamisen järjestämisen, joka on menettelyssä oleellinen vaihe.

2

Kun YVA-ohjelma kuulutetaan ja annetaan nähtäville, ELY-keskus antaa lausuntonsa siitä, mitä arvioinnissa tulee ottaa huomioon.

3

Laadimme YVA-selostuksen eli toiselta nimeltään vaikutustenarviointiselostuksen.

4

Vaikutusten arvioinnin aikana voi tulla erillisselvityksiä tehtäväksi. Näitä voivat olla esimerkiksi luontoselvitykset, pölyvaikutukset, maisemasovitteet tai vesiselvitykset.

5

Vaikutustenarviointiselostus kuulutetaan ja viranomaiset antavat perustellun päätelmän, joka tulee ottaa huomioon tulevissa lupamenettelyissä.

6

Ympäristövaikutusten arviointi elää hankkeen suunnitteluvaiheen aikanakin. YVA-vaiheen jälkeen suunnittelu etenee ja lupamenettelyissä tulee tarkastella, että kyseessä on sama projekti, jolle lupa haettiin.

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen