Miljötillståndsansökningar och -deklarationer

Säkra att t.ex. miljöskyddslags-, vattenlags- eller marktäktslagsenliga tillståndsansökningar eller deklarationer, behandlas smidigt. Ge utarbetandet av tillståndsansökan i händerna av våra kunniga specialister.

Miljötillståndsansökningar med stadig erfarenhet och säkerhet.

Vi har utarbetat miljöskyddslagsenliga miljötillståndsansökningar till företag på flera olika branscher. Vi har dessutom erfarenhet av bl.a. vattenlags- och marktäktslagsenliga tillståndsansökningar. Baserat på vår tidigare erfarenhet, vet vi vilka saker är relevanta i ansökningar och hur saker och ting skall presenteras.

Våra miljökonsulter stöder dig under hela miljötillståndsförfarandet

En framgångsrik handläggning av miljötillståndsansökan, kräver kontinuerlig kommunikation med myndigheterna, under hela tillståndsförfarandet. Redan i början är det bra att diskutera med regionförvaltningsverket eller kommunens miljöskyddsmyndighet, om bl.a. dokument som hör till miljötillståndsansökan. Myndigheten kan under tillståndsförfarandet fråga efter kompletteringar i ansökan. Utöver bearbetningen av de möjliga kompletteringarna, hjälper vi också ditt företag i bearbetningen av svaromål på möjliga utlåtanden, påminnelser och åsikter.

Så framskrider behandlingen av miljötillståndsansökan

Processen av tillståndsansökan gäller att påbörjas i tid, då målet för behandlingstiden för t.ex. regionförvaltningsverkets miljötillstånd är 12 månader, och för nya verksamheter 10 månader.

1

Utarbetning och inlämning av miljötillståndsansökan.
Verksamhetsutövaren skall utarbeta och lämna in miljötillståndsansökan skriftligt till myndigheten. Enligt miljöskyddslagen skall den som utarbetat ansökan ha tillräcklig sakkunnighet. Beroende på projekt, är myndigheten regionförvaltningsverket eller kommunens miljöskyddsmyndighet.

2

Komplettering av miljötillstånsansökan.
Myndigheten går igenom miljötillståndsansökan och frågar vid behov efter preciserad information och utredningar, för att stödja sitt beslutsfattande.

3

Kungörelse.
En myndighet kungör miljötillståndsansökan, då ansökan och dess möjliga kompletteringar presenterar tillräckliga informationer av projektet och dess konsekvenser. Dessutom måste ansökan också uppfylla kraven på miljöskyddslagen. Kungörelsen tar minst 30 dagar och under den tiden kan alla parter, vars rättigheter eller intressen saken kan beröra, yttra sig och göra anmärkningar. Parter kan vara t.ex. influensområdets invånare eller företag. Utöver detta, ber myndigheten utlåtanden av andra nödvändiga myndigheter. Den som söker miljötillstånd har möjlighet att ge svaromål på de givna åsikter, anmärkningar och utlåtanden.

4

Beslut.
Då beslutet görs, tar tillståndsmyndigheten i beaktande utöver den miljötillståndsansökan också de ställningstaganden som blivit givna under kungörelsen. Tillståndsbeslutet kungörs efter att den blivit överlämnad. Tillståndshavaren och parter kan söka efter ändringar, alltså överklaga beslutet, under besvärstiden (30 dagar) som nämns i tillståndsbeslutet och kungörelsen. Ändringar i beslutet ansöks från Vasa förvaltningsdomstol. De som är missnöjda med Vasa förvaltningsdomstolens beslut, kan överklaga vidare till högsta förvaltningsdomstolen ifall de beviljar besvärstillstånd.

Lämna en kontaktförfrågan

  • Genom att skicka, godkänner du sekretesspolicyn sekretesspolicyn och dataregistreringen.