Esittelyssä envineeriläisiä – Anna

Kerro aluksi, kuka olet ja millainen tausta sinulla on ympäristöalalla

Olen Anna Karjalainen. Minulla on pitkä työhistoria haitallisten aineiden ympäristö- ja terveysvaikutusten ja -riskien selvityksistä. Olen toiminut näissä hankkeissa asiantuntijana, koordinoijana, johtajana ja kehittämistehtävissä sektoritutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa sekä konsulttina. Lisäksi olen toiminut ympäristölupaviranomaisena aluehallintovirastossa. Koulutukseltani olen biologi ja ekotoksikologiaan erikoistunut ympäristötieteiden tohtori. Ydinosaamistani on kemikaalien käyttöön liittyvät kohtalo-, vaikutus- ja riskinarvioinnit, limnologia ja kiertotalouden ympäristöturvallisuus.

 

Mitä on ekotoksikologia?

Ekotoksikologia on tieteenala, joka pyrkii ymmärtämään, miten saasteet vaikuttavat ympäristössä eliöihin ihminen mukaan lukien ja kokonaisiin ekosysteemeihin. Ekotoksikologia on kehittynyt farmakologiasta, toksikologiasta ja tietenkin myös ekologiasta, jossa tutkitaan sitä, miten ympäristö ja ekosysteemit toimivat. Ekotoksikologiassa selvitetään ihmistoiminnan johdosta ympäristöön päässeiden haitallisten aineiden vaikutuksia ekosysteemeissä. Nämä kytkeytyvät usein ekosysteemipalveluiden ehtymiseen, jota ilmastonmuutos voi voimistaa.

 

Mikä sua siinä kiehtoo?

Aiheen laajuus ja haasteellisuus ja se miten se liittyy arkitasolla yhteiskuntamme moniin eri toimialoihin. Se, että tutkittavista aineista on ymmärrettävä niin monta asiaa. Ei riitä, että ymmärtää niiden vaikutusmekanismit ja vaikutustavat, vaan pitää ymmärtää myös aineiden ympäristökäyttäytyminen ja kohtalo. Aineen vaarallisuuspotentiaali ja riskit tulee arvioida sen ympäristökäyttäytymisen ja vaikutusten kautta yhdessä ympäristön luonnollisten ja muiden siellä jo olevien haitallisten aineiden kanssa.

Haastetta tekemiseen tuo se, että tutkittavien aineiden kirjo on valtava. Meillä on maailmassa noin
100 000 teollisuuskemikaalia käytössä, ja Suomessa noin 30 000 vaarallista valmistetta. Eli niitä on aika paljon. Uusia valmisteita otetaan jatkuvasti käyttöön sitä mukaa, kun toisia todetaan ympäristölle ja/tai ihmisille vaarallisiksi ja niiden käyttö kielletään. Aineiden ympäristö- ja terveysriskien vaihtelu jo pelkästään yksittäisen aineryhmän sisällä voi olla valtava.

 

Kuulostaa todella haasteelliselta! Millaisia asiakasprojekteja teet?

Työskentelen mm. teollisuuden ja kaivostoimialan asiakkaiden parissa. Lisäksi asiakkaina on kuntia, ELY-keskuksia ja järjestöjä. Teen enimmäkseen tiimeissä vesistövaikutusarviointeja, vesistöselvityksiä ja kemikaalien riskiarviointeja sekä ympäristön kunnostussuunnitelmia. Usein tehtäväni on auttaa toiminnanharjoittajia ymmärtämään, mitkä tekijät heidän toiminnoissaan voivat olla kriittisiä ympäristössä haitallisten vaikutusten syntymisen kannalta, esimerkiksi uhka vesien hyvän tilan tavoitteelle, johon vesipuitedirektiivi meidät EU:n jäsenvaltiona velvoittaa, sekä millaisia asioita, miten ja missä laajuudessa tulee selvittää toimintojen ympäristölupaprosesseissa. Sääntely ja ympäristövastuullisuuden velvoite ovat lisääntyneet valtavasti ja siten myös ympäristövaikutusarviointien ja -lupakäsittelyjen – eri vaiheissaan – monivivahteisuus ja vaatimustaso. Alan käsitteistö ja toimintakehikko pitää hallita hyvin. Säädösten yksityiskohdat pitää osata tarkasti, mutta niihin ei saa hukkua, vaan pitää koko ajan nähdä iso kokonaisuus. Myös isännättömät, toimintansa lopettaneet kaivoskohteet ja niiden riskien hallinta ovat omalla työpöydälläni. Selvitämme mitä niille pitäisi ja voisi tehdä, jotta niistä syntyvä ympäristökuormitus saataisiin hallintaan.

 

Millaista ympäristökonsultointi on työnä?

Erittäin mielenkiintoista, innovatiivista – ja käytännön läheistä. Saan nähdä läheltä minkälaisten haasteiden kanssa asiakkaamme painiskelevat.

Meillä on esimerkiksi asiakkaina useita toiminnanharjoittajia, joiden toiminta perustuu joko osittain tai kokonaan sähköistyvän yhteiskunnan tarpeisiin ja ilmastonmuutoksen taklaamiseen. Tiukan sääntelyn vuoksi osalle näistä toimijoista toimintaluvan saaminen voi olla on erittäin haasteellista. On tietenkin hyvä, että meillä on EU:ssa ympäristövastuullisuuteen velvoite korkealla tasolla. Samalla kuitenkin siihen kytkeytyy useita muita – sääntelyssäkin huomioon otettavia seikkoja – kuten kestävän kehityksen mahdollistaminen sekä yhdenvertaisuuden ja kohtuullisuuden periaatteet. Nämä taas kytkeytyvät vahvasti parhaan käytettävissä olevaan tekniikan käsitteeseen sekä ympäristön tilan mittausmenetelmiin liittyviin epävarmuuksiin. Tässä kokonaisuudessa koen olevani vahvoilla toiminnanharjoittajien apuna heidän suunnitellessaan ja kehittäessään toimintojaan.

Tämähän on hyvin pitkälti palveluammatti! Saan käyttää omaa asiantuntijuuttani tehtävissä, jotka näen yhteiskunnallisesti merkityksellisiksi.

 

Miten olet viihtynyt Envineerillä?

Olen ollut mukana kohta vuoden, ja mukavahan täällä on olla. Täällä on semmoinen lähellä arkea oleva tekemisen meininki. Eikä turhaa tärkeilyä.

Mukavaa on myös, että työtä ei tehdä vain oman yksikön tai toimiston sisällä, vaan yksiköiden väliset raja-aidat ovat väljät.

 

Yhteystiedot:

Anna Karjalainen
Johtava asiantuntija
Envineer Oy
+358 40 5792 008
anna.karjalainen@envineer.fi

Ajankohtaista

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa