Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalla ympäristövalvonta on olennainen osa rakennushanketta

Asiakastarina: Metsä Group

Helmikuussa 2021 julkistettiin Suomen suurin metsäteollisuuden investointi, kun Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ilmoitti päätöksestä investoida uuteen moderniin biotuotetehtaaseen Kemissä. Fossiiliton biotuotetehdas rakennetaan nykyiselle tehdasalueelle ja sen rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta. Uusi tehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla. Envineer on hankkeessa mukana rakentamisen aikaisena ympäristökonsulttina.

Uuden tehtaan rakentamisen aikaisista ympäristöasioista Metsä Fibrellä vastaa ympäristöpäällikkö Sari Tupitsa. Sari tuntee hyvin Kemin historian teollisuuspaikkakuntana ja metsäteollisuuden merkityksen kaupungille. ”Kemi on ollut aina teollisuuspaikkakunta. Metsäteollisuus on ollut osa kaupungin identiteettiä ja luonnollisesti on iso asia, että teollisuudella on tulevaisuutta tässä kaupungissa. Biotuotetehtaan ensimmäisestä valmistuneesta rakennuksesta, 105 metriä korkeasta tehtaan piipusta puhutaan jo kaupungin uutena maamerkkinä.”

Envineer vastaa biotuotetehtaan rakennustyömaalla kaivutyön aikaisesta ympäristöteknisestä valvonnasta sekä rakentamisen aikaisesta vesien ja vesistön seurannasta, analyyseistä ja riskinarvioinneista. Envineerin vastuulla ovat myös ympäristölupahakemusten laadinta sekä ympäristönsuojelurakenteiden toteuttamista koskeva riippumaton laadunvalvonta.

 

Vesistötarkkailu rakennusaikana

Vesistötarkkailun rooli Kemissä korostuu Perämeren läheisen sijainnin vuoksi ja vesistön merkitys näkyy paikkakunnalla myös eri toimijoiden yhteishankkeissa. ”Teemme vesistötarkkailua yhdessä Kemin kaupungin ja Stora Enson kanssa, meillä on paljon tutkimusdataa menneiltä vuosilta ja pystymme hyödyntämään tätä tietoa. Vesientarkkailu käsittää muun muassa pinta- ja pohjavesinäytteenottoa. Yhteistarkkailun lisäksi toteutamme Metsä Fibrellä biotuotetehtaalle uuden ja edistyksellinen jatkuvatoimisen vesistön tilaa mittaavan mittausaseman Ruutinkaaren saaren edustalle,” Sari kertoo.

 

Kiertotalousajattelua maa-ainesten uudelleenkäytön suunnittelussa

Vesistötarkkailun lisäksi kaivutöiden aikaiseen Envineerin toteuttamaan ympäristötarkkailuun kuuluu maa-ainesten haitta-ainepitoisuuksien sekä olemassa olevan maaperän hyötykäytön selvittäminen. ”Meillä on tällä alueella myös sulfaattiperäistä maaperää, jota rakentamisen aikana kaivetaan ylös. Sulfaatti on maaperässä luontaisesti esiintyvä aines”, Sari kuvaa.

Luontaisesti maaperässä esiintyvien ainesten lisäksi tulee huomioida mahdolliset pilaantuneet maa-ainekset (PIMA). Maa-ainesten uudelleenkäytön suunnittelussa Sarin apuna on ollut Envineerin johtava asiantuntija Ari Kolehmainen. Arin mukaan maanrakennustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa on toteutettu kiertotalousajattelua. ”Alusta asti olemme yhdessä miettineet, kuinka kaivettava maa-aines ja muu materiaali voidaan ensisijaisesti hyödyntää rakennusalueella” Ari kertoo. ”Kiertotaloushierarkiassa seuraava vaihtoehto on maan hyödyntäminen tehtaan omalla kaatopaikalla ja vasta viimeisenä vaihtoehtona on tontilta ulosvienti.”

Kiertotalousajattelulla on iso merkitys projektin suuruuden vuoksi. Tehtaan rakentamisen yhteydessä kaivetaan kaikkiaan noin 1,25 miljoonaa kuutiota maata. ”Tässä kokoluokassa on selvää, että kaivuutyö kohdistetaan ainoastaan sellaisiin maa-aineksiin, joita on tarpeellista kaivaa. Teemme kaivuuoptimointia ja tarkastamme maaperän ainesten pitoisuudet kyseisellä alueella”, Ari kertoo. Optimointi tehdään, jotta saavutetaan maksimaalinen ympäristö- ja kustannustehokkuus – kustannuksissa säästetään, kun kaivetaan vain se mikä on määritetty tarpeelliseksi ja kaivettuja maita hyödynnetään rakentamisessa.

 

Biotuotetehtaan rakennustyömaa etenee aikataulussa

Tehtaan työmaalle jalkautunut asiantuntijamme Pekka Haaranen kertoo, että suuressa teollisessa projektissa töitä tehdään ja edistetään rinnakkain eri toimijoiden kesken. ”Me teemme maaperätutkimuksia maanrakennustöiden rinnalla. Hyvän suunnittelun ansiosta rakennustyö voi jatkua tulosten valmistumista odotellessa ja loppusijoituspaikka osoitetaan saadun analyysin perusteella.”

Sarin mukaan biotuotetehdasprojekti on edennyt kokonaisuudessaan hyvin: suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa. ”Projekti etenee kuten kuuluu ja toimimme vastuullisesti; kaikki projektissa ja rakennustöissä mukana olevat tiedostavat mitä ympäristövaikutuksia rakennusaikana on tarkkailtava ja otettava toiminnassa huomioon.”

”Olen työskennellyt 20 vuotta ympäristöasioiden parissa ja nähnyt kehityksen, kuinka ympäristöntarkkailu kehittyy vuosien varrella,” Sari kertoo. ”Ympäristövastuullisuus on tänä päivänä paljolti datalla johtamista – sitä, että ympäristövaikutuksia tutkitaan ja analysoidaan sekä toimitaan oikean tiedon pohjalta.”

 

Lisätietoja:

Sari Tupitsa
Ympäristöpäällikkö
Metsä Fibre
+358 50 5989 067
sari.tupitsa@metsagroup.com

 

Ari Kolehmainen
Johtava asiantuntija
Envineer Oy
+ 358 50 3060 753
ari.kolehmainen@envineer.fi

Vesistövaikutusten arvioinnit

Envineer Oy on ostanut Inno-CAD Oy:n liiketoiminnan

Sosiaalisten vaikutusten arviointi