Jätemateriaalin hyödyntäminen ja kiertotalous tarjoavat monia etuja

Riskinarvioinnit osana jätemateriaalien hyödyntämistä ja kiertotalouden edistämistä

Jätemateriaalien hyödyntäminen ja kiertotalouden edistäminen vähentää neitseellisten kiviainesten tarvetta, jolloin ne voidaan säästää kohteisiin, joissa jätemateriaalien hyödyntäminen ei ole mahdollista. Samalla pienenee tarve avata uusia maa- ja kiviainesten ottoalueita. Materiaalien kierrättäminen ja hyödyntäminen erilaisissa maanrakentamiskohteissa myös vähentää syntyviä kustannuksia ja pienentää loppusijoitettavan jätteen määrää.  Jätemateriaalien hyödyntämisellä ja kiertotaloudella on siten monia etuja niin toiminnanharjoittajan kuin ympäristön näkökulmasta. 

Jätteiden hyödyntämistä on edistetty lainsäädännöllä. Ns. MARA-asetuksen (VNa 843/2017) mukaisesti tiettyjen jätteiden hyötykäyttö tietyissä rakenteissa voidaan toteuttaa ilmoitusmenettelyllä, kun rakenne täyttää asetuksen mukaiset vaatimukset. MARA-asetuksen mukaisia materiaaleja ovat mm. betonimurske, lento- ja pohjatuhkat, leijupetihiekka, tiilimurske, asfalttimurske ja –rouhe, käsitellyt jätteenpolton kuonat, valimohiekat, kalkit sekä rengasrouhe ja kokonaiset renkaat. Mikäli halutaan hyödyntää jätemateriaaleja MARA-asetuksesta poikkeavassa rakenteessa tai materiaalin ympäristökelpoisuus (haitta-aineiden kokonaispitoisuudet tai liukoiset pitoisuudet) ei täytä MARA-asetuksen vaatimuksia tai hyödynnettävä materiaali ei kuulu asetuksen piiriin, vaatii jätemateriaalin hyödyntäminen ympäristöluvan. 

Lupaprosessi vie aikaa, mutta kannattaa

Ympäristölupaprosessissa on pidempi käsittelyaika verrattuna MARA-asetuksen mukaisen ilmoituksen käsittelyyn ja lähtötietoja tarvitaan huomattavasti enemmän. Ympäristölupahakemuksen yhteyteen laaditaan usein myös hyödynnettävää jätemateriaalia koskeva, kohdekohtainen ympäristö- ja terveysriskien arviointi, materiaalien ympäristökelpoisuusarviointi ja materiaalin haitta-aineiden kulkeutumisarviointi Riskinarviointi on keskeinen osa koko prosessia ja se keskittyy hyödynnettävästä jätemateriaalista mahdollisesti aiheutuviin, ympäristöön tai terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Siinä otetaan huomioon kohteen erityispiirteet ja vallitsevat ympäristöolosuhteet.  

Jätemateriaalien, uusiomateriaalien tai erilaisten jätteiden seosten hyödyntäminen maanrakentamisessa on mahdollista ympäristökelpoisuuden osoittamisen ja tarvittaessa riskinarvioinnijälkeen. Vaikka lupaprosessi on monesti aikaa vievä, tekevät saavutetut hyödyt kokonaiskustannuksissa sekä ympäristön säästämisen että materiaalien kierrättämisen kannalta hankkeista selvästi kannattavia. 

Asiantuntijamme auttavat lupaprosessin läpiviemisessä ja hankkeiden suunnittelussa alusta loppuun, jotta hankkeen lopputulos on kustannustehokas, ekologisesti kannattava sekä kiertotaloutta edistävä.   

Ota yhteyttä! Lisätietoja antavat: 

Heli ja Janne 

 

Heli Uimarihuhta

Heli Uimarihuhta

Osaamisalueina jätteisiin, jätteenkäsittelyyn ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät selvitykset. Kokemusta useiden vuosien ajalta erityisesti jätteenkäsittelyn ja kaivostoiminnan ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä (YVA) ja ympäristölupahakemusten sekä niihin liittyvien suunnitelmien ja selvitysten, kuten riskinarviointien, materiaalien hyötykäyttökelpoisuuden arviointien, kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmien sekä BAT-selvitysten, laatimisesta. Valmistunut ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2003. Envineer Oy:ssä johtavana asiantuntijana vuodesta 2017 lähtien.

Janne Huttunen

Laaja ja pitkäaikainen kokemus jätteisiin, jätteenkäsittelyyn ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvistä suunnittelu- ja konsultointitehtävistä. Toiminut projektipäällikkönä useissa ympäristövaikutusten arvioinneissa (YVA), ympäristölupahankkeissa sekä suunnittelutehtävissä eri toimialoilla. Vahva kokemus viranomaisyhteistyöstä ja monialaisista ympäristö- ja aluesuunnitteluun liittyvistä hankkeista. Valmistunut ympäristönsuojelutekniikan insinööriksi vuonna 1998. Toimii Envineer Oy:ssä johtavana asiantuntijana.

Marjaana Salonen

Osaamisalueena sanalliset ja laskennalliset kulkeutumisriskien ja altistumisen arvioinnit, kohdekohtaiset ympäristö- ja terveysriskien arvioinnit, pilaantuneiden maa-alueiden kunnostustarpeen arvioinnit, kestävien riskinhallintatoimien suunnittelu sekä jätteiden ja eri materiaalien hyötykäyttökelpoisuuden arvioinnit. Lisäksi ampumaratoihin liittyvät selvitykset ja vaikutusarvioinnit, jätteiden kelpoisuuteen ja vaarallisen jätteen määrittelyyn liittyvät arvioinnit sekä ympäristölupahakemukset ja erilaiset ilmoitusmenettelyt.

Lue seuraavaksi

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Flexensin Kokkolaan suunnittelema vihreän vedyn laitoshanke on mittaluokaltaan Suomen suurimpia

Töissä Envineerillä: Mira Kehusmaa