Ympäristölupahakemukset - ja ilmoitukset

Varmista, että esim. ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukainen lupahakemus tai ilmoitus käsitellään jouhevasti. Anna lupahakemuksen laadinta osaavien ammattilaistemme käsiin.

Ympäristölupahakemukset vankalla kokemuksella ja varmuudella

Olemme laatineet ympäristönsuojelulain mukaisia ympäristölupahakemuksia useille eri aloilla toimiville yrityksille. Lisäksi meillä on kokemusta mm. vesilain sekä maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista. Aiemman kokemuksemme pohjalta tiedämme, mitkä asiat ovat olennaisia hakemuksissa ja kuinka asiat tulee esittää.

Ympäristökonsulttimme tukenasi koko ympäristölupamenettelyn ajan

Ympäristölupahakemuksen menestyksekäs käsittely edellyttää jatkuvaa kommunikointia viranomaisen kanssa koko lupamenettelyn ajan. Jo alussa on hyvä keskustella aluehallintoviraston (AVI:n) tai kunnan ympäristösuojeluviranomaisen kanssa ympäristölupahakemukseen liittyvistä dokumenteista jne. Viranomainen voi lupamenettelyn aikana pyytää hakemukseen täydennyksiä. Autamme yritystäsi laatimaan mahdollisten täydennysten lisäksi myös vastineet mahdollisiin lausuntoihin, muistutuksiin ja mielipiteisiin.

Näin ympäristölupahakemuksen käsittely etenee

Ympäristölupahakemusprosessi kannattaa aloittaa tarpeeksi ajoissa, sillä esim. aluehallintovirastossa ympäristölupien keskimääräinen käsittelyaikatavoite on 12 kuukautta ja uusien toimintojen osalta 10 kuukautta.

1

Ympäristölupahakemuksen laatiminen ja jättäminen.
Toiminnanharjoittajan tulee laatia ja toimittaa ympäristölupahakemus kirjallisena lupaviranomaiselle. Ympäristönsuojelulain mukaan hakemuksen laatijalla on oltava riittävä asiantuntemus. Hankkeesta riippuen, viranomainen on joko aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristösuojeluviranomainen.

2

Ympäristölupahakemuksen täydentäminen.
Viranomainen käy läpi ympäristölupahakemuksen ja pyytää tarvittaessa täsmentäviä tietoja ja selvityksiä päätöksentekonsa tueksi.

3

Kuuluttaminen.
Viranomainen kuuluttaa ympäristölupahakemuksen, kun hakemuksessa ja sen mahdollisissa täydennyksissä on esitetty riittävät tiedot hankkeesta ja sen vaikutuksista ja hakemus täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset. Kuuluttaminen kestää vähintään 30 päivää, jonka aikana asianosaiset, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, voivat ilmaista mielipiteensä ja tehdä muistutuksia. Asianosaisia voivat olla esim. vaikutusalueen asukkaat tai yritykset. Lisäksi viranomainen pyytää tarvittavilta viranomaistahoilta lausunnot. Ympäristöluvan hakijalla on mahdollista antaa vastineensa annetuista mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista.

4

Päätös.
Tehdessään päätöstä, lupaviranomainen ottaa huomioon ympäristölupahakemuksen lisäksi kuulutusaikana annetut kannanotot. Lupapäätös kuulutetaan sen antamisen jälkeen. Lupapäätöksessä ja kuulutuksessa mainitun valitusajan (30 päivää) aikana luvan haltija ja asianosaiset voivat hakea päätökseen muutosta eli valittaa päätöksestä. Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.

Jätä yhteydenottopyyntö

  • Lähettämällä hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen